Diamond Details

  • 51836 GIA

  • 3.701

  • RD

Naked Eye View